Atrakcje

Zalew w Cedzynie
Zalew w Cedzynie
Cedzyna, gm. Górno
www.gorno.pl

Zalew w Cedzynie stanie się nowoczesnym kąpieliskiem i atrakcyjnym miejscem rekreacji dla miłośników sportów wodnych, a także silną marką turystyczną Regionu Świętokrzyskiego. Zalew Cedzyna powstał przez spiętrzenie wody na rzece Lubrzance. Teren nad zbiornikiem wodnym nie jest jeszcze w pełni zagospodarowany lecz mimo to często odbywają się tu festyny połączone z wodowaniem nowych jednostek pływających oraz regaty.

Rozpoczęliśmy ważną i oczekiwaną przez mieszkańców gminy Górno oraz naszych sąsiadów, inwestycję. Dzięki niej teren wokół zalewu w Cedzynie zostanie wzbogacony o nową infrastrukturę. W ramach projektu "Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny" , wzdłuż linii brzegowej powstanie atrakcyjna ścieżka edukacyjna. Dzięki umieszczonym tu tablicom, spacerowicze poznają historię zalewu oraz ciekawostki na temat rzeki Lubrzanki. W ramach projektu zostanie zbudowana półtorakilometrowa trasa dla pieszych, z towarzyszącą jej ścieżką rowerową. Przy trasie ustawione zostaną ławeczki, kosze na śmieci i lampy oświetleniowe. Dodatkowo zostanie wybudowany budynek higieniczno-sanitarny. Nie będzie też problemu z pozostawieniem auta, bowiem od strony ronda w Cedzynie powstanie nowy parking. To jedyny dopuszczony do kąpieli zbiornik wodny w gminie, dlatego też na udogodnienia infrastrukturalne od kilku lat oczekują mieszkańcy gminy. Atrakcyjne usytuowanie zalewu, przy krajowej trasie S74, sprawia, że latem licznie odwiedzają go także mieszkańcy Regionu Świętokrzyskiego. Koniec inwestycji został zaplanowany na maj 2019 roku, jednak będzie ona prowadzona tak, aby można było korzystać z zalewu już w czasie wakacji w 2018 roku. Projekt "Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny" uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kielecki Obszar Funkcjonalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020”. Wartość wynosi 3 mln 174 tys. zł, w tym uzyskane dofinasowanie z Unii Europejskiej to blisko 2 miliony złotych, natomiast wkład własny gminy to kwota 1 mln 459 tys. zł. Bez unijnego wsparcia realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa.

Miejscowości Cedzyna i Leszczyny usytuowane są w Podkieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Rzeka Lubrzanka, w części której został wybudowany zalew, jest siedliskiem małży chronionej obszarem Natura 2000. Zwierzęta te są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych oraz ochrony unikatowego gatunku.

Ze względu na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe cały teren gminy Górno objęty jest prawną ochroną przyrody. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu zwiększy ruch turystyczny, przyciągnie także większą liczbę miłośników sportów wodnych. Będzie dopełnieniem bogatej oferty, którą nasza gmina już dysponuje.


Powrót