Atrakcje

Rezerwat geologiczny Biesak-Białogon

Rezerwat geologiczny, częściowy, o powierzchni 13,08 ha, przy czym około 9 ha zajmuje powierzchnia leśna. Utworzono go w 1981 r. Rezerwat położony jest około 6 km od centrum Kielc w kierunku południowo-zachodnim i około 1 km na południe od ulicy Krakowskiej.

Rezerwat znajduje się u podnóża Kamiennej Góry (366,4 m) w Paśmie Posłowickim. Obejmuje dawny kamieniołom piaskowców kwarcytowych wraz z otaczającymi go obszarami leśnymi.

W kamieniołomie odsłaniają się skały dolnego kambru (mułowce i piaskowce) oraz ordowiku dolnego (piaskowce z wkładkami iłów i mułowców). W osadach ordowickich znajduje się warstewka bentonitu ‒ skały powstającej w morzu z osadów pochodzenia wulkanicznego. Świadczy ona o czynnych wulkanach w ówczesnym czasie na terenie Gór Świętokrzyskich.

Mamy tu także zapis najstarszych w regionie kaledońskich ruchów górotwórczych (500-400 mln lat temu), których następstwem jest anormalne zaleganie skał kambru (starszych) na skałach ordowiku (młodszych). To właśnie one doprowadziły do wydźwignięcia, a następnie nasunięcia utworów kambryjskich na ordowickie.

Ponadto w skałach możemy zaobserwować szereg zjawisk tektonicznych, m.in. złożony system uskoków pionowych i poziomych, liczne lustra tektoniczne z rysami wskazującymi kierunek ruchu warstw skalnych. Warto zaznaczyć, że można tu zobaczyć najstarsze w Górach Świętokrzyskich skały, których wiek przekracza 500 mln lat.

Kamieniołom częściowo zalany jest wodą, co podnosi jego walory krajobrazowe. Na terenie rezerwatu spotkać można różne typy siedliskowe lasu: bór świeży i bór wyżynny z drzewostanem sosnowym i mieszanym sosnowo-dębowo-jodłowym. Gleby bielicowe, średnio głębokie. Tereny poeksploatacyjne stopniowo zarastają sosną i brzozą z samosiewu.

Rezerwat Biesak-Białogon włączony został do utworzonego w grudniu 1996 r. Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. 

Przez teren rezerwatu przechodzi szlak spacerowy koloru żółtego.


Powrót